Polityka prywatności

Prawa autorskie
Wszelkie treści, materiały, publikacje, obrazy oraz inne media są chronione prawem autorskim i nie mogą być użyte na innych stronach internetowych. Wykorzystywanie ich bez zgody Exonic Sp. z o.o. lub właścicieli publikacji jest łamaniem polskiego prawa.

Zgoda użytkownika
Korzystając z naszych serwisów użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie danych o wykorzystywanej przeglądarce, danych demograficznych, odwiedzonych stronach oraz adresie IP. Informacje wykorzystywane są jedynie w celach statystycznych i nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Przesyłając dane osobowe za pomocą formularzy internetowych zawartych na naszych serwisach wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie. Wszelkie informacje są odpowiednio zabezpieczone i nieudostępniane osobą trzecim.

Informacje w związku z RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Exonic Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Żelazna 2, 40-851, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000850424, posiadająca NIP: 6443555154 i REGON: 386552973
Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:

  • realizowania i wykonania zawartej z Tobą umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne,
  • wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizowania i wykonania umowy zawartej z Twoim pracodawcą; w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, ochrony osób i mienia należącego do Administratora oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora.

Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
- dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
- ich sprostowania,
- usunięcia,
- ograniczenia przetwarzania,
- oraz przenoszenia danych.

Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 2 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest dobrowolne lecz niezbędne do kontaktu, odpowiedzi na zadane pytania lub realizację procesu rekrutacyjnego.

Informacje końcowe
Exonic Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane na stronach zarządzanych przez jej partnerów.

Wszystkie znaki firmowe i nazwy produktów znajdujące się na stronach prowadzonych przez Exonic Sp. z o.o. są własnością danych firm i podlegają ochronie prawnej na mocy Ustawy o Ochronie Praw Autorskich. Znaki firmowe znajdujące się na tej stronie, zostały załączone wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie naruszają praw firm będących ich właścicielami.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności przez odpowiednią modyfikację do powyższego zapisu. Wszelkie zmiany nie będą jednak naruszały podstawowej zasady bezpieczeństwa i ochrony danych użytkowników.